Přímé zápisy do rejstříků - NOTAR_MICICOVA

NOTÁŘ KLATOVY
Mgr. Hana Mičicová
notářka v Klatovech
Přejít na obsah

Přímé zápisy do rejstříků

SLUŽBY
Zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev může kromě rejstříkového soudu provádět také notář. Pro žadatele o zápis do veřejných rejstříků to znamená zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků – notář nevede na rozdíl od soudu žádné řízení. Notář zapíše požadované skutečnosti, které mají podklad v notářském zápisu, do veřejného rejstříku, vybere pro stát poplatek za tento zápis, založí písemnosti do sbírky listin příslušného soudu a do soudního spisu. Jako doklad o zápisu obdrží žadatel bezprostředně po zápisu výpis z veřejného rejstříku. Notář tak bude moci žadateli poskytnout komplexní službu, od založení právnické osoby až po její zápis do veřejného rejstříku. Za určitých podmínek se tak může stát v řádu hodin a bez zprostředkovatele, notář nemusí sepsat pouze notářský zápis a provést zápis do veřejného rejstříku, může pomoci žadateli vyhotovit i veškeré další listiny, nezbytné pro zápis (některé z nich jsou uvedeny níže v příkladech).

Notář provede zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, ale pouze za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky:

a. zapisované skutečnosti mají podklad v tzv. „podkladovém notářském zápisu“, když tímto podkladovým notářským zápisem se podle notářského řádu rozumí notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním právnické osoby, popřípadě, že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny (modelově notářský zápis o založení obchodní společnosti s ručením omezeným, notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady);

b. notáři byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin; (např. souhlas vlastníka se sídlem společnosti, další listiny – např. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z katastru nemovitost, mohou být vyhotoveny přímo v kanceláři notáře);

c. uskutečnění právních jednání, ke kterým dochází až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, je osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku sepsaným podle notářského řádu, tzv. „notářským zápisem o osvědčení“ (modelově např. zápis ze zasedání představenstva akciové společnosti o volbě předsedy nebo místopředsedy, obdobný zápis ze zasedání dozorčí rady, doklad z peněžního ústavu o složení základního kapitálu, výpis ze živnostenského rejstříku).

Zápis do veřejného rejstříku může provést pouze ten notář, který sepsal jak podkladový notářský zápis, popřípadě všechny podkladové notářské zápisy, je-li jich více, tak i notářský zápis o osvědčení. Pokud tedy notáři, který sepsal podkladový notářský zápis, žadatel nepředloží i ostatní listiny, požadované pro zápis, nemůže žadatel zápis požadovat u jiného notáře.

Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých provádějí přímé zápisy i notáři jsou:

a. spolkový rejstřík, do kterého se zapisují zejména spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky, zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky a další;
b. nadační rejstřík, do kterého se zapisují nadace a nadační fondy;
c. rejstřík ústavů, do kterého se zapisují ústavy;
d. k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál;
e. rejstřík společenství vlastníků jednotek, do kterého se zapisují společenství vlastníků jednotek;
f. rejstřík obecně prospěšných společností, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti.

Podrobnější informace o službách poskytovaných v souvislosti se zápisem do veřejného rejstříku poskytne kterýkoli notář

Odměna notáře za sepis podkladového notářského zápisu je stanovena notářským tarifem (odkaz zde).

Odměna notáře za zápis do veřejného rejstříku je stanovena notářským tarifem a činí bez DPH 300,-- Kč.

Odměna notáře za sepis notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku je stanovena notářským tarifem a činí bez DPH 1 000,-- Kč.

Pro stát notář vybere tyto poplatky za zápis do veřejného rejstříku:


a. za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku
8 000 Kč (provádí – li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 12 000,-- Kč)

b. za první zápis osoby do veřejné ho rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 2 700 Kč (provádí – li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 6 000,-- Kč)

c. za změny nebo doplnění 1 000 Kč (provádí – li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 2 000,-- Kč)

Adresa:
nám. Míru 154/I
339 01 Klatovy
(budova ČSOB, a.s., 4. patro)
Telefon:
+ 420 376 310 120
Pondělí  8,30 - 17,00
Úterý    8,30 - 16,00
Středa  8,30 - 17,00
Čtvrtek 8,30 - 15,00
Pátek   8,30 - 15,00
Úřední hodiny:
Návrat na obsah