Odměňování notáře - NOTAR_MICICOVA

NOTÁŘ KLATOVY
Mgr. Hana Mičicová
notářka v Klatovech
Přejít na obsah

Odměňování notáře

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Odměna notáře je pevně stanovena. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. V případě řízení o pozůstalosti o výši odměny notáře rozhoduje soud.

Zvýšení odměny notáře
Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100 %. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit. Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou. Notáři nenáleží odměna za práci, která má neodstranitelné vady.

Notář je plátcem DPH v sazbě 21 %. Tato daň je připočítávána k vypočtené odměně notáře a jeho hotovým výdajům.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře?
Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.

Adresa:
nám. Míru 154/I
339 01 Klatovy
(budova ČSOB, a.s., 4. patro)
Telefon:
+ 420 376 310 120
Pondělí  8,30 - 17,00
Úterý    8,30 - 16,00
Středa  8,30 - 17,00
Čtvrtek 8,30 - 15,00
Pátek   8,30 - 15,00
Úřední hodiny:
Návrat na obsah